ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ ΚΑΙ CBCT
Α. Για την λειτουργία ακτινογραφικού και πανοραμικού κεφαλομετρικού μηχανήματος τηρείται η διαδικασία της χορήγησης αποδεικτικού καταχώρησης.

Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τα ακόλουθα 3 βήματα:

1. Υποβολή αρχικής αίτησης με τα στοιχεία της ταυτότητας του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του προσώπου το οποίο ορίζεται ως σημείο επαφής με την ΕΕΑΕ.

2. Υποβολή των στοιχείων του επόπτη ακτινοπροστασίας.

3. Υποβολή των πληροφοριών και των δικαιολογητικών και ειδικότερα:

κατάλογο με τα εφαρμοζόμενα είδη ή κατηγορίες πρακτικών,

ονομαστική κατάσταση, εκπαίδευση και κατάρτιση στην ακτινοπροστασία των εκτιθέμενων εργαζομένων του οργανισμού που συμμετέχει στις πρακτικές, καθώς και τα στοιχεία όσων προΐστανται στις οργανικές μονάδες (του οργανισμού) όπου εφαρμόζονται οι πρακτικές,

• άδεια σκοπιμότητας, εφόσον προβλέπεται από την υπουργική απόφαση ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ154949 (Β’ 1918/10.12.2010), όπως ισχύει,

• σχεδιαστικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης και αναλυτική κατάσταση των πηγών ακτινοβολίας που διαθέτει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των πιστοποιητικών των ραδιενεργών πηγών,

• έκθεση ακτινοπροστασίας και ασφάλειας.

Η ΕΕΑΕ αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες και τα δικαιολογητικά, και σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, χορηγεί στον οργανισμό αποδεικτικό καταχώρισης, που έχει ισχύ δέκα (10) χρόνια, εκτός αν ειδικοί λόγοι επιβάλλουν μικρότερη διάρκεια. Για την ανανέωση της καταχώρισης, ο οργανισμός υποβάλλει στην ΕΕΑΕ τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανάλογα με τις εφαρμοζόμενες πρακτικές, το αργότερο τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία λήξεως του αποδεικτικού καταχώρισης

Β. Για την λειτουργία υπολογιστικού τομογράφου κωνικής δέσμης – CBCT τηρείται η διαδικασία της χορήγησης άδειας.

Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τα ακόλουθα 3 βήματα:

1. Υποβολή αρχικής αίτησης

2. Υποβολή των στοιχείων του επόπτη ακτινοπροστασίας.

3. Υποβολή των πληροφοριών και των δικαιολογητικών , όπως περιγράφονται αναλυτικά για κάθε πρακτική στις διατάξεις των άρθρων 19-24 της Υπουργικής Απόφασης 45872/26.03.2019 “Διαδικασίες κανονιστικού ελέγχου πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών – αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων” (ΦΕΚ 1103/Β/03.04.2019).

Η άδεια έχει ισχύ πέντε (5) έτη.

Άδεια σκοπιμότητας

• Για πρακτικές που περιλαμβάνουν ιατρικές εκθέσεις. Η άδεια σκοπιμότητας χορηγείται με απόφαση του οικείου αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Υγείας Περιφερειάρχη, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.154949 (Β΄ 1918/10.12.2010), όπως ισχύει.

• Η άδεια σκοπιμότητας για τις ιατρικές εφαρμογές έχει χρονική ισχύ δώδεκα (12) μηνών.

Τροποποίηση άδειας

Σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών υπό τις οποίες χορηγήθηκε άδεια, ο οργανισμός υποβάλλει στην ΕΕΑΕ αίτηση τροποποίησης της άδειας. Η διαδικασία της τροποποίησης περιλαμβάνει την υποβολή των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών και πληροφοριών. Η ΕΕΑΕ αξιολογεί τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και εκδίδει την επικαιροποιημένη άδεια, με χρονική ισχύ ίση με το υπόλοιπο της ισχύος της προηγούμενης άδειας.

Σε περίπτωση μεταβολής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του οργανισμού, υποβάλλεται από τον νέο οργανισμό αίτημα τροποποίησης της άδειας που συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες υπό τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια στον προηγούμενο οργανισμό και το νέο καταστατικό. Στη νέα άδεια που εκδίδεται με χρονική ισχύ ίση με το υπόλοιπο της ισχύος της προηγούμενης αναγράφονται τα στοιχεία του νέου οργανισμού.
Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του οργανισμού που σχετίζονται με την αδειοδότηση ο οργανισμός υποβάλλει στην ΕΕΑΕ οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ως άνω αλλαγή.

Σε περίπτωση παύσης μιας πρακτικής που υπόκειται σε αδειοδότηση ή παύσης λειτουργίας του οργανισμού που εφαρμόζει πρακτικές που υπόκεινται σε αδειοδότηση ο οργανισμός ενημερώνει σχετικά την ΕΕΑΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΕΕΑΕ (www.eeae.gr).