Ενημερωθείτε για τις τροποποιήσεις του Π.Δ. 84/10-4-2001 με τίτλο: “Οροι, προυποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών φορέων Παροχής Υπηρεσιών Π.Φ.Υ.”: Προεδρικό διάταγμα 228/2004 (Φ.Ε.Κ. 212/Τ.Α./5-11-2004)