Εγγραφή στον Σύλλογο

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Ηλείας είναι τα ακόλουθα:

1α. Για πτυχιούχους από Ελληνικά Πανεπιστήμια:
αντίγραφο πτυχίου επικυρωμένο από τη σχολή.

1β. Για πτυχιούχους εξωτερικού (εκτός Ε.Ε.): πρωτότυπη βεβαίωση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., πτυχίο της αλλοδαπής με πρωτότυπη επίσημη μετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών και φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου.

1γ. Για πτυχιούχους από Κράτη της Ε.Ε.: πρωτότυπη επίσημη μετάφραση του πτυχίου και απλό φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου.

2. Βεβαίωση άδειας άσκησης επαγγέλματος η οποία εκδίδεται από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.

3. Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη ότι δεν ανήκετε σε άλλο Σύλλογο.

4. Αίτηση στον Σύλλογο ότι επιθυμείτε την εγγραφή σας.

5. Μία φωτοτυπία ταυτότητας.

6. Δικαίωμα εγγραφής στο Σύλλογο: 50€

7. Συνδρομή τρέχοντος έτους: 110€
ΣΥΝΟΛΟ: 160 €